Roman Kurzak

W dniu 6. marca 2013 r. po długiej chorobie zmarł w wieku 80 lat ś.p. Roman Kurzak z Podolsza, założyciel i wieloletni prezes Ludowego Klubu Sportowego „Skawa” w Podolszu.

Pan Roman ma wielkie zasłu­gi dla społeczeństwa Zatorszczyzny, a w szczególności dla mieszkańców Podolsza. Przez kilkadziesiąt lat był aktyw­nym działaczem społecznym, radnym i przewodni­czącym Rady Miasta i Gminy Zator, przewod­niczącym Społecznego Komitetu Gazyfikacji Podolsza, członkiem Rady Sołeckiej, dzia­łaczem Ludowych Ze­społów Sportowych na szczeblach gminnym i powiatowym. Był jednym z założycieli (w 1986 roku) Ludowego Zespołu Sportowego w Podolszu, który po 20 latach niebytu odrodził się na nowo. W krótkim czasie dzię­ki działaniom p. Ro­mana, którego wspar­ło miejscowe społeczeństwo, powstało boisko piłkarskie, a w kolejnych latach budynek z szat­niami. Przez wiele lat Roman Kurzak był prezesem LKS „Ska­wa”. Klubowi poświęcał bardzo dużo prywatnego czasu. Zajmo­wał się wszystkim, począwszy od koszenia trawy na płycie boiska, poprzez pełnienie obowiązków kierownika drużyn, zaopatrzenie w sprzęt sportowy i prowadzenia kroniki klubu, aż do załatwiania spraw administracyjnych klubu. Był na każdym meczu i innych zawodach, na których startowali reprezentanci klubu. Tak było jeszcze w 2010 r. Później, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia, musiał zrezygnować ze swojej ży­ciowej pasji. Jego zaangażowanie oraz poświęcenie na rzecz lokal­nej społeczności i nieskazitelna postawa sprawiała, że Roman Kurzak cieszył się powszechnym szacunkiem. Walne Zebranie LKS „Skawa” podjęło uchwałę o zgłoszeniu do Rady Miejskiej w Zatorze osoby Romana Kurzaka do tytułu „ Zasłużonego dla Ziemi Zatorskiej” i nadało mu też tytuł Honorowego Prezesa Klubu. W dowód uznania za pra­cę społeczną był odznaczony Krzyżem Kawa­lerskim Orderu Odrodzenia Pol­ski i Srebrnym Krzyżem Zasługi, posiadał także odznaczenia Za­służonego Działacza Kultury Fi­zycznej, Zasłużonego Działacza LZS, Za Zasługi dla Wojewódz­twa Bielskiego, Zasłużonego dla Ochrony Porządku Publicznego, Zasłużonego Działacza Ruchu Spółdzielczego, Za Zasługi dla Pożarnictwa, Odznakę Przyja­ciel Dziecka TPD i Złotą Odzna­kę KOZPN. Cześć jego pamięci!

Autor: Bogusław Bartula / Życie Zatora